ul. Spichlerzowa 46 35-322 Rzeszów, skr. pocztowa 158
tel./fax: 17 853 97 18; 17 852 58 06

Koordynatorzy handlowi Elewarr:
Paweł Pluta tel. 691 958 015
rzeszow[at]elewarr.com.pl

Wyposażenie i dane techniczne elewatora:

Pojemność: 25 tys. ton

· urządzenie do pneumatycznego pobierania prób zbóż z kołowych środków transportu,

· suszarnia zbożowa – 2 szt.,

· elektroniczny system pomiaru temperatur w komorach,

· system aktywnej wentylacji zboża w komorach,

· samochodowy punkt przyjęcia zboża,

kolejowy punkt przyjęcia zboża,

· bocznica kolejowa z punktem zdawczo wyładowczym

· laboratorium wyposażone w aparaturę do określania wyróżników jakościowych zbóż.

Urządzenia do ważenia zboża:

· elektroniczna waga samochodowa 60 ton

· elektroniczna waga kolejowa 100 t,

Zdolność przyjęcia:

· transport samochodowy – 800 ton/dobę

· transport kolejowy – 1000 ton/dobę

Zdolność wydania:

· transport samochodowy – 800 ton/dobę

· transport kolejowy – 500 ton/dobę