KOMUNIKAT

Komunikat Zarządu w związku z zapytaniami dotyczącymi sprzedaży udziałów w spółce Elewator Sieradz Sp. z o.o.

W związku z zapytaniami dotyczącymi sprzedaży udziałów w spółce Elewator Sieradz sp. z o.o., informujemy że:

1. Strategia Elewarr sp. z o.o na lata 2017-2020 została przyjęta przez Zarząd w składzie Pan Bogdan Drechna i Pan Andrzej Mioduszewski w dniu 10 lutego 2017r., opiniowana pozytywnie przez Radę Nadzorczą w składzie Pan Marcin Sutkowski, Pan Marek Komorowski i Pan Eugeniusz Muszyc, zatwierdzona przez Prezesa Agencji Rynku Rolnego Pana Łukasza Hołubowskiego uchwałą nr 11 z dnia 30 sierpnia 2017 r. Ten dokument przewidywał w ramach koniecznej restrukturyzacji aktywów finansowych Elewarr, sprzedaż udziałów w przedsiębiorstwie Elewator Sieradz, w którym Elewarr posiadał 26,73% udziałów w kapitale zakładowym. Także aktualizacja Strategii przyjęta uchwałą z dn. 28 stycznia 2018 r. nr 1/18 przez zarząd Spółki w składzie Bogdan Drechna i Andrzej Mioduszewski przewidywała sprzedaż tych udziałów w ramach planowanej restrukturyzacji Spółki. Opracowanie i przyjęcie Strategii oraz Aktualizacji Strategii Spółki Elewarr na lata 2017-2020 zostało dokonane w okresie urzędowania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Pana Krzysztofa Jurgiela.

2. Gdyby Zarząd pod prezesurą Bogdana Drechny uważał i miał wiedzę, że Elewator Sieradz był „perłą w Koronie” to dwukrotnie nie wpisałby zamiaru sprzedaży posiadanych przez Elewarr udziałów w Elewatorze Sieradz w Strategię i Aktualizację Strategii Elewarr sp. z o.o. na lata 2017-2020.

3. Zamieszanie wokół sprzedaży Sieradza i celowe wprowadzanie w błąd opinię publiczną zdaniem Spółki jest kolejną próbą przypisania absurdalnej odpowiedzialności obecnemu Zarządowi przez poprzedniego Prezesa Spółki Bogdana Drechnę, który dwukrotnie nie otrzymał absolutorium (za lata obrotowe 2017/2018 i 2018/2019), czyli akceptacji swego zarządzania przez Radę Nadzorczą w składzie wyżej wymienionym oraz przez Zgromadzenie Wspólników. Z niezrozumiałych względów od początku swojego odwołania, czyli od połowy grudnia 2018 roku, Pan Drechna permanentnie i w sposób nieuprawniony atakuje Spółkę, i obecnych członków Zarządu Spółki w prasie oraz przed różnymi organami instytucji publicznych. Obecnie Spółka podjęła kroki prawne w stosunku do Pana Bogdana Drechny.

4. Nieprawdą jest, że zbycie udziałów nastąpiło bez wymaganych zgód korporacyjnych (Rada Nadzorcza, Zgromadzenie Wspólników). Nie jest prawdą również, by pominięto jakiekolwiek procedury obowiązujące w Spółce oraz że doszło do jakiegokolwiek pominięcia zainteresowanych polskich spółek w postępowaniu w sprawie. sprzedaży udziałów w Elewatorze Sieradz.

5. Nieprawdą jest, że Elewarr miał większy wpływ na decyzje podejmowane przez Elewator Sieradz. Do informacji publicznej należy m.in. że Elewarr był udziałowcem mniejszościowym w Elewatorze Sieradz, nie otrzymywał dywidendy od kilkunastu lat, nie miał wpływu na wybór zarządu. Niezależnie od prawa pierwokupu posiadanego przez pozostałych udziałowców, nie mógł zbyć udziałów bez zgody Zarządu Elewator Sieradz (zgodnie z umową Spółki Elewator Sieradz), a tym samym zgodnie właśnie z Umową Spółki to Zarząd Elewator Sieradz miał głos decydujący odnośnie podmiotu nabywającego udziały i skorzystał z tego prawa nie wyrażając zgody na sprzedaż udziałów innym zainteresowanym spółkom i wskazując obecnego nabywcę. Uzyskana w trakcie negocjacji cena finalna sprzedaży udziałów była najwyższa ze wszystkich poprzednich ofert składanych w trakcie 2019 roku. Cena ta była znacząco wyższa niż wartość nominalna udziałów.

6. Sprzedaż udziałów w Elewator Sieradz była zasadna z uwagi na aktualnie zaplanowane i realizowane przez Elewarr remonty i inwestycje w zakresie rozbudowy posiadanej infrastruktury magazynowej.Komunikat Prezesa Zarządu w związku z e-mailami p. Piotra Pilewskiego z Business Insider

Panie Redaktorze,
dotychczasowe Pana publikacje dot. Elewarru oparte są na insynuacjach, nie poparte żadnymi dowodami, a tzw. „anonimowi” informatorzy, gdyby przekazywali Panu prawdę, to nie obawialiby się ujawnienia swoich nazwisk publicznie i nie bali by się konsekwencji prawnych w związku z fałszywymi informacjami.
Zadawane przez Pana pytania świadczą o próbie przypisania członkom Zarządu i Spółce jakiejś odpowiedzialności, która jest absurdalna.
Nieprawdą jest zatem, że Pan zadaje trudne pytania i, że podaje do wiadomości publicznej fakty, które miały miejsce w Spółce.

Spółka po serii Pana artykułów i oszczerstwami, które zostały medialnie nagłośnione celem zdobycia czytelników, a które dotyczą zarówno spraw z kategorii tajemnicy przedsiębiorstwa, jak również informacji szkalujących życie prywatne osób należących aktualnie do ścisłego kierownictwa Spółki, zamierza skierować kilka spraw na drogę postępowania karnego i cywilnego, celem wyciągnięcia konsekwencji prawnych wobec osób, które bezprawnie ordynarnie próbują pomawiać Spółkę i osoby zarządzające.

Z uprzejmości informuję w odpowiedzi na zadane przez Pana pytania i dzisiejszy e-mail do Spółki, że po przeprowadzonej przeze mnie rozmowie z pracownikami Centrali Spółki (poza nieobecnym), którzy są zbulwersowani nieuprawnionymi medialnymi atakami na Spółkę i Zarząd, nikt nie potwierdza, że widział, iż p. Monika Parafianowicz latach 2018-2019 jeździła samochodem należącym do innej instytucji niż Elewarr, co więcej nikt nie widział, żeby była przywożona oraz odwożona samochodem opisywanym przez Pana w artykule. Sama Pani Monika Parafianowicz stanowczo zaprzecza, że była przywożona i odwożona do Spółki Elewarr przez samochód należący do innej instytucji i zaprzecza, żeby kiedykolwiek była dysponentem samochodu o nr rej. WW5295E.

Informuję, że każdemu członkowi Zarządu Spółki z chwilą jego powołania oraz Dyrektorom Oddziałów Spółki, przysługuje samochód służbowy do celów tzw. mieszanych (służbowo-prywatnych), i taki stan trwa od wielu lat.

Informuję, że Pani Monika Parafianowicz spełnia warunki przewidziane w obowiązujących przepisach prawa do korzystania z samochodu służbowego.KOMUNIKAT ELEWARR SP. Z O.O. W WARSZAWIE
w związku z artykułami Business Insider


W związku ze szkalującym i insynuującym artykułem pana redaktora Piotra Pilewskiego nt. rzekomo „sfałszowania” dokumentów i zaistnienia poważnych nieprawidłowości w Spółce opublikowanym na portalu businessinsider.com.pl informujemy:

1. Artykuł ma charakter polityczny. Zarząd nie wyklucza, że może on mieć związek z toczącym się z powództwa Elewarr postępowaniem sądowym przeciwko Markowi Sawickiemu związku z jego kłamliwymi stwierdzeniami nt. stanu finansowego Spółki.

2. Niewykluczone również, że artykuł ma na celu wyrządzenie uszczerbku na wizerunku Elewarru, zaprezentowanie Spółki jako niewiarygodnego kontrahenta i być próbą podważenia jego pozycji rynkowej przed nadchodzącym okresem żniwnym. Zwłaszcza, że Spółka wprowadza regulacje wewnętrzne podnoszące miarę staranności w identyfikacji zboża, które zamierza skupować. Spółka nastawiona jest na skup zboża i rzepaku od polskiego producenta.

3. Nierzetelność tego artykułu potwierdza fakt, że redaktor celowo pominął całość udzielonej odpowiedzi przez Spółkę.

4. Transakcja z Komagrą została rozliczona zgodnie z warunkami zawartej umowy, co świadczy o prawidłowości wykonania jej po stronie Elewarr, tym samym przeczy domniemaniom pana redaktora nt. zaistnienia w Spółce „poważnych nieprawidłowości”. Spółka podkreśla, że po zawarciu i rozliczeniu tej transakcji pozostaje w bardzo dobrych relacjach handlowych z firmą Komagra, czego dowodzą późniejsze transakcje, m.in. dotyczą wydań z magazynu w Kępnie.

5. Dla sposobu i efektywności zarządzania Spółką nie ma żadnego znaczenia kto i jaką ma przynależność polityczną, jeżeli dana osoba chce pracować na rzecz Spółki i polskiego rolnictwa, oraz posiada odpowiednie wykształcenie i wysokie kwalifikacje do zajmowania stanowisk w Spółce. Elewarr nie gromadzi informacji nt. życia prywatnego zatrudnionych w niej pracowników, o czym został poinformowany pan redaktor i nie będzie odpowiadać na pytania w tym zakresie. Zarząd nie posiada informacji, żeby do pracy na rzecz Spółki dyrektora Michała Kotkowskiego były jakiekolwiek zastrzeżenia.

6. Aktualnie Najwyższa Izba Kontroli bada prawidłowość spraw handlowych Spółki w oparciu o konkretne dokumenty wewnętrzne i prawidłowość gospodarowania jej majątkiem, w tym legalność podejmowanych decyzji zarządczych. Spółka współpracuje bez zastrzeżeń w przekazywaniu żądanych danych, udziela żądanych wyjaśnień oraz składa wszelkie żądane dokumenty w ramach kontroli dokonywanej przez organ państwowy.

7. Informujemy wszelkie redakcje prasowe, że transakcje handlowe, szczegóły umów, porozumień, realizacji umów i inne czynności dot. transakcji handlowych, której stroną jest Spółka Elewarr stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, która nie jest dostępna dla każdego, ze względu na konkurentów i kontrahentów, zgodnie z ustawą o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawą Kodeks Karny (np. art. 266). Ujawnienie informacji dot. drugich stron umów mogłoby narazić Spółkę na proces w związku z czynem nieuczciwej konkurencji. Zarząd Spółki nie powinien udzielać informacji w tym zakresie, zwłaszcza że jest związany również podpisanymi umowami zarządczymi, w ramach których zobowiązany jest do zachowania tajemnicy Spółki nie tylko w czasie pełnienia funkcji, ale także po jej zakończeniu. Próba pozyskania tych informacji od Zarządu, czy dyrektora Spółki zmierza zatem do stworzenia sytuacji naruszenia tych zasad przez wyżej wymienionych, a tym samym może prowadzić do narażenia na odpowiedzialność samą Spółkę oraz osoby nią zarządzające. Dlatego Spółka nie będzie informować redakcji prasowych o sprawach z kategorii tajemnicy przedsiębiorstwa, danych osobowych i życia prywatnego (członków zarządu, pracowników i współpracowników).

8. W naszej ocenie Pan redaktor naruszył zasadę staranności i rzetelności dziennikarskiej, do której przestrzegania jest zobowiązany w świetle ustawy Prawo Prasowe. Żadnych informacji uzyskanych przez Pana redaktora od jego tzw. „informatorów”, Spółka nie potwierdza i nie będzie potwierdzać. W Spółce nie doszło do opisywanych nieprawidłowości, żadne przepisy prawa nie zostały naruszone. W ocenie Spółki artykuły dot. Elewarru, w tym pracowników czy współpracowników Spółki - to seria oszczerstw i insynuacji.
Copyright © 2020 ELEWARR Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by: