AktualnościSerdecznie zapraszamy na spotkanie z pracownikami ELEWARR Sp. z o.o. oraz z Zamojskimi Zakładami Zbożowymi Sp. z o.o. na Centralnych Targach Rolniczych w Nadarzynie, które odbędą się 31.01-02.02.2020r.
Z naszym kodem mają Państwo darmowe wejście na Targi!
Wystarczy wejść na stronę https://centralnetargirolnicze.pl/aktywuj/ i wpisać kod aktywacyjny: CTR2020147

Znajdą nas Państwo w Hali D, mapka poniżej

OGŁOSZENIE
Zarząd Elewarr sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ogłasza o naborze na 3 (słownie: trzy) stanowiska w Radzie Nadzorczej spółki zależnej – Zamojskie Zakłady Zbożowe sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu (KRS 0000049629). Przedmiot działalności spółki zależnej zawiera informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2019.1500 t.j. ze zm.), stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz jego integralną część.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1) imię (imiona) i nazwisko,
2) numer PESEL,
3) adres do korespondencji,
4) numer telefonu (opcjonalnie).

Kandydat na stanowisko członka Rady Nadzorczej spółki Zamojskie Zakłady Zbożowe sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu musi spełniać następujące wymagania:
1) posiadać ukończone studia wyższe.
2) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego.
3) ukończyć kurs dla kandydatów na członków rady nadzorczej spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem oraz złożyć egzamin z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez właściwego ministra Skarbu Państwa, lub złożyć z wynikiem pozytywnym, egzamin przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez właściwego ministra Skarbu Państwa, bez ukończenia kursu dla kandydatów na członków rady nadzorczej spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem; od obowiązku legitymowania się zdanym egzaminem przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez właściwego ministra Skarbu Państwa, zwolniony jest kandydat, który:
a) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U.1993.44.202 ze zm.), lub
b) posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych lub doktora nauk ekonomicznych, lub
c) posiada wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych.
4) posiadać co najmniej 5 lat stażu pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
5) nie być karanym za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe.

Na potwierdzenie spełniania wymagań określonych powyżej kandydat zobowiązany jest przedłożyć:
1) dyplom ukończenia studiów wyższych,
2) oświadczenie kandydata o braku podlegania określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego,
3) zaświadczenie o odbyciu stosownego kursu lub złożeniu egzaminu, albo o uzyskaniu stopnia naukowego doktora albo o uzyskaniu wpisu na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych wraz z oświadczeniem kandydata, że nie został zawieszony ani wykreślony,
4) świadectwa pracy dokumentujące staż pracy,
5) oświadczenie, w którym stwierdza, że nie jest karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe.

Dokumenty należy składać w oryginale lub w poświadczonej notarialnie kopii. Oryginały zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia upływu terminu składania zgłoszeń.

Zgłoszenia, wraz z należy kierować na adres Elewarr sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa, przesyłką poleconą lub przesyłka kurierską, w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Nabór RN ZZZ, nie otwierać przed 15 stycznia 2020 r.”.

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2020 r. do godziny 12:00. Aplikacje złożone po upływie ww. terminu lub zawierające braki formalne – nie będą rozpatrywane. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dane osobowe
KRS ZZZ
Zarząd Elewarr uznaje kolejny artykuł p. red. M. Pokory-Kalinowskiej opublikowany na portalu Farmer – za pozbawiony rzetelności, oparty na złośliwościach, insynuacjach i nieprawdach.
W ocenie Spółki, p. redaktor w swojej publikacji wydaje się pisać i publikować treści z pominięciem nie tylko zasad logiki i doświadczenia dziennikarskiego, ale także nie zważając na prawa autorskie do zdjęcia, które umieszcza na portalu Farmer przy artykule swojego autorstwa na temat Elewarr, ani na naruszenie dóbr osobistych, czy zniesławienie.

Zdziwienie nasze budzi fakt, że negatywne i szkalujące publikacje dotyczące Spółki rozpoczęły się niedługo po zaprzestaniu zajmowania stanowiska przez byłego członka zarządu Elewarr Sp. z o.o. - p. Bogdana Drechny (odwołanego ze stanowiska w trybie korporacyjnym) i zakończeniu przez Spółkę jakiejkolwiek współpracy z portalem Farmer.

Nie jest żadną tajemnicą, że w okresie prezesury p. Bogdana Drechny, Spółka m.in. korzystała z płatnej reklamy w Farmer, p. Drechna udzielał informacji do publikacji p. red. Kalinowiskiej w Farmerze (ostatnie wypowiedzi p. Drechny jako prezesa, zostały utrwalone w publikacji ogólnodostępnej jej autorstwa z dnia 26.10.2018r.). W okresie prezesury p. Bogdana Drechny, Spółka od listopada 2017r. do 30 listopada 2018r. zleciła wykonanie płatnej usługi analitycznej w zakresie prognozowania cen zbóż i rzepaku, „fachowcowi”, który równolegle jako jeden z redaktorów publikował (i aktualnie również) swoje analizy (i artykuły) w Farmerze. Wszyscy pracownicy działu obrotu Centrali Spółki byli pod negatywnym wrażeniem twierdzeń tego „fachowca”, który prognozował ceny rzepaku w 2018r. na kwotę powyżej 2000 zł/tonę, a cenę żyta w okresie zimowo-wiosennym 2018/2019 na kwotę 900 zł/tonę. Dziś wszyscy wiedzą, że wówczas było to nierealne, i jak do tej pory cena rzepaku i żyta nie osiągnęła takiego poziomu. Nowy Prezes Daniel Alain Korona (powołany w listopadzie 2018r.) zaprzestał od grudnia 2018r. korzystania z analiz w/w „fachowca” na potrzeby Spółki, jak i zaprzestał jakiejkolwiek współpracy z Farmer. Taki stan trwa do dnia dzisiejszego.

Obecna seria negatywnych publikacji autorstwa p. red. Marzeny Pokory-Kalinowskiej w Farmer, która rozpoczęła się dopiero po odwołaniu p. Bogdana Drechny z Elewarr, utwierdza Spółkę w przekonaniu o trafności takiej oceny co do przyczyn tych „niezrozumiałych tematycznie, insynuujących, wrogich oraz szkalujących treści”. Czy chodzi o to, że Elewarr sp. z o.o. zaprzestała współpracować z Farmerem (redaktorami – „fachowcami”?), czy z p. Bogdanem Drechną? Czy aby jednocześnie, ten publikacyjny niezrozumiały szkalujący atak na Elewarr, nie wygląda na skandaliczną próbę wymuszenia płatnej współpracy?
I gdzie w tym wszystkim profesjonalizm, rzetelność dziennikarka i normalność…
Monika Parafianowicz – z zawodu radca prawny, członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie; mgr prawa oraz mgr administracji - absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunek prawo oraz kierunek administracja (dyplomy uznania od Rektora UMCS za bardzo dobre wyniki w nauce). W okresie studiowania kilkukrotna stypendystka Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości im. Prof. dr hab. Jerzego Dietla w Łodzi, aktywny działacz organizacji studenckich. Po ukończeniu studiów nauczyciel akademicki z przedmiotów: prawo handlowe, ustrój organów ochrony prawnej, postępowanie cywilne, nauka o administracji; w ramach asystentury współpraca m.in. ze śp. prof. dr hab. Mieczysławem Sawczukiem. Następnie prawnik, szkoleniowiec, doradca, menadżer projektów w zakresie realizacji projektów wdrożeniowych i zarządczych, restrukturyzacyjnych, oraz zarządzania informacjami, świadczenie usług pomocy prawnej w ramach współpracy z instytucjami biznesowymi (w tym prawnymi) oraz instytucjami administracji publicznej. Z Elewarr sp. z o.o. związana od 2017r., jako główny kadrowiec, pełnomocnik zarządu ds. zarządzania zasobami ludzkimi, radca prawny, prokurent. Aktualnie Wiceprezes Zarządu Elewarr sp. z o.o.
8 listopada 2019 r. uruchomiono w m. Braniewo pierwszą z szeregu planowanych inwestycji rozwojowych mających na celu rozbudowę Elewatora Braniewo. Wykonawcą inwestycji jest Spółka Wodociągi Miejskie w Braniewie. Ze strony Spółki ELEWARR umowę podpisali: Dyrektor Oddziału Spółki ELEWARR w Malborku – Wojciech Tołkin- Żmijewski oraz Księgowa Oddziału Malbork – Magdalena Kacperczak, ze strony Wykonawcy umowę podpisał Prezes Zarządu Spółki Wodociągi Miejskie w Braniewie – Bartłomiej Fita.
Zadania inwestycyjne realizowane aktualnie to wykonanie sieci odwadniającej magazynu nr 1 oraz kosza przyjęciowego. W ramach realizacji kolejnych inwestycji mających na celu rozbudowę bazy magazynowej oraz modernizację Elewatora Braniewo, zaplanowane jest wykonanie montażu dodatkowych silosów zbożowych, montaż suszarni zbożowej wraz z urządzeniami technologicznymi, wykonanie nowego kosza przyjęciowego i punktu wydającego zboża i rzepak, budowa nowej hali magazynowej wraz z systemem wentylacji pod składowanie usługowe zbóż i towarów żywnościowych, wykonanie przebudowy nawierzchni dróg wewnętrznych.
Realizacja zaplanowanych inwestycji rozwojowych w Elewatorze Braniewo, w sposób zasadniczy wzmocni pozycję operacyjną Oddziału Spółki ELEWARR w Malborku na lokalnym rynku, a tym samym wpłynie pozytywnie na rozwój działalności gospodarczej Elewatora w Braniewie, jako wiarygodnego partnera skupowego dla współpracujących z nim producentów.
Realizacja inwestycji rozwojowych w Elewatorze w Braniewie pozostaje w związku ze zrównoważonym rozwojem Spółki, zwłaszcza w perspektywie rządowych strategicznych działań, dot. m.in. wykonania przekopu Mierzei Wiślanej, inwestycji w zakresie budowy zbożowych portów przeładunkowych w Gdańsku, które to działania wpłyną na aktywizację gospodarczą w obszarze niewykorzystanego potencjału ekonomicznego całego, położonego nad Zalewem Wiślanym regionu, w tym lokalnego rynku obrotu zbożem.Z głębokim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Mamy

Naszego kolegi Marka Roguskiego
Pracownika Centrali Spółki Elewarr

Markowi i wszystkim bliskim
Wyrazy szczerego współczucia
Składa Zarząd
oraz
Pracownicy Centrali Elewarr Sp. z o. o.

Magazyn w Drobinie

Sobota                17.08.2019 r.      od godz. 7 do godz. 15

Magazyn w Radzyniu Chełmińskim

Sobota                19.10.2019 r.      od godz. 7 do godz. 19

Niedziela            20.10.2019 r.      od godz. 7 do godz. 19

Magazyn w Koronowie

Niedziela            18.08.2019 r.      od godz. 7 do godz. 15

Magazyn w Bielsku Podlaskim

Sobota                19.10.2019 r.      od godz. 7 do godz. 17

Były minister rolnictwa, działacz PSL Marek Sawicki został pozwany przez spółkę Elewarr za słowa o doprowadzeniu do bankructwa. Spółka domaga się formalnych przeprosin na antenie TVP Info, bezpośrednio przed emisją programu „Minęła 8”, a w przypadku zaniechania nadawania tego programu — o godz. 08.10 bez jakichkolwiek komentarzy, uzupełnień, czy odniesień się do treści, bez zastosowania jakichkolwiek zabiegów formalnych i treściowych umniejszających znaczenie, rangę i powagę oświadczenia, względnie zaznaczających dystans do jego treści lub formy oraz zakazanie pozwanemu rozpowszechniania twierdzeń, przypuszczeń, spekulacji, sugestii, podejrzeń, także w formie pytań o tym, że Elewarr sp. z o.o. jest bankrutem.

Przypomnijmy w dniu 7 sierpnia w trakcie programu "minęła 8" Marek Sawicki wypowiedział kilka nieprawd w tym słowa Wy ciągle Elewarr, Elewarr, a wyście go doprowadzili do bankructwa i chcecie na nim zbudować narodowy holding spożywczy

W dniu 21.08.2019 r. pełnomocnik powoda wystosował do pozwanego wezwanie do spełnienia świadczeń żądanych niniejszym pozwem. Wezwanie zostało doręczone w dniu 26.08.2019 r., jednakże pozwany nie zastosował się do jego treści. W tej sytuacji kierownictwo spółki zdecydowało się na pozew sądowy przeciw byłemu ministrowi rolnictwa. 26 września pozew przeciw Markowi Sawickiemu wpłynął do sądu okręgowego w Warszawie (sygn. akt XXV C 2430/19).

W mocnych słowach nt. kłamstw Sawickiego o bankructwie Elewarru w sierpniu wypowiedział się minister Jan Krzysztof Ardanowski, zarząd spółki, a ostatnio w audycji dla Świata Rolnika TV - prezes Elewarru dr Daniel Alain Korona.
Copyright © 2020 ELEWARR Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by:
Cialis NZ cialis generic nz Viagra Pills Nz , Viagra Online Nz viagra nz KAMAGRA QUE ES,KAMAGRA GEL QUE ES,KAMAGRA 100 MG QUE ES,KAMAGRA ORAL JELLY QUE ES,KAMAGRA 100MG kamagra 100mg Cialis Prijs Belgie,Cialis Prijs Apotheek,Cialis Prijs Apotheek Belgie cialis belgie CIALIS PAS CHER,CIALIS GENERIQUE,CIALIS 20MG cialis 20mg Super Kamagra Belgique,Super Kamagra Avis,Super Kamagra Effet Secondaire kamagra belgique