OGŁOSZENIE
Zarząd Elewarr sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ogłasza o naborze na 3 (słownie: trzy) stanowiska w Radzie Nadzorczej spółki zależnej – Zamojskie Zakłady Zbożowe sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu (KRS 0000049629). Przedmiot działalności spółki zależnej zawiera informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców, pobrana na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz.U.2019.1500 t.j. ze zm.), stanowiąca załącznik do niniejszego ogłoszenia oraz jego integralną część.

Zgłoszenie kandydata powinno zawierać:
1) imię (imiona) i nazwisko,
2) numer PESEL,
3) adres do korespondencji,
4) numer telefonu (opcjonalnie).

Kandydat na stanowisko członka Rady Nadzorczej spółki Zamojskie Zakłady Zbożowe sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu musi spełniać następujące wymagania:
1) posiadać ukończone studia wyższe.
2) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego.
3) ukończyć kurs dla kandydatów na członków rady nadzorczej spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem oraz złożyć egzamin z wynikiem pozytywnym przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez właściwego ministra Skarbu Państwa, lub złożyć z wynikiem pozytywnym, egzamin przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez właściwego ministra Skarbu Państwa, bez ukończenia kursu dla kandydatów na członków rady nadzorczej spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem; od obowiązku legitymowania się zdanym egzaminem przed komisją egzaminacyjną wyznaczoną przez właściwego ministra Skarbu Państwa, zwolniony jest kandydat, który:
a) posiada potwierdzenie złożenia egzaminu przed komisją powołaną przez Ministra Przekształceń Własnościowych, Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu Państwa lub Komisją Selekcyjną powołaną na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 1993 r. o narodowych funduszach inwestycyjnych i ich prywatyzacji (Dz.U.1993.44.202 ze zm.), lub
b) posiada stopień naukowy doktora nauk prawnych lub doktora nauk ekonomicznych, lub
c) posiada wpis na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych.
4) posiadać co najmniej 5 lat stażu pracy na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.
5) nie być karanym za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe.

Na potwierdzenie spełniania wymagań określonych powyżej kandydat zobowiązany jest przedłożyć:
1) dyplom ukończenia studiów wyższych,
2) oświadczenie kandydata o braku podlegania określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka rady nadzorczej w spółkach prawa handlowego,
3) zaświadczenie o odbyciu stosownego kursu lub złożeniu egzaminu, albo o uzyskaniu stopnia naukowego doktora albo o uzyskaniu wpisu na listę radców prawnych, adwokatów, biegłych rewidentów lub doradców inwestycyjnych wraz z oświadczeniem kandydata, że nie został zawieszony ani wykreślony,
4) świadectwa pracy dokumentujące staż pracy,
5) oświadczenie, w którym stwierdza, że nie jest karany za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe.

Dokumenty należy składać w oryginale lub w poświadczonej notarialnie kopii. Oryginały zostaną zwrócone po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, nie później niż w ciągu miesiąca od dnia upływu terminu składania zgłoszeń.

Zgłoszenia, wraz z należy kierować na adres Elewarr sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Jagiellońska 78, 03-301 Warszawa, przesyłką poleconą lub przesyłka kurierską, w zamkniętej kopercie opatrzonej dopiskiem „Nabór RN ZZZ, nie otwierać przed 15 stycznia 2020 r.”.

Zgłoszenia należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 stycznia 2020 r. do godziny 12:00. Aplikacje złożone po upływie ww. terminu lub zawierające braki formalne – nie będą rozpatrywane. Informacja na temat przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik do niniejszego ogłoszenia.

Dane osobowe
KRS ZZZ
Copyright © 2020 ELEWARR Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by: