W związku z wypowiedzią z dnia 7 sierpnia br. w TVP Info ex-ministra rolnictwa w czasach koalicji PO-PSL Marka Sawickiego (https://www.tvp.info/43550865/07082019-0818/program-minela-8 , data emisji: 07.08.2019r. , wypowiedź Marka Sawickiego od 27 minuty programu do 28’15’’), w której wprowadza on w błąd opinię publiczną przypisując m.in. obecnie urzędującemu ministrowi rolnictwa Janowi Krzysztofowi Ardanowskiemu działanie na szkodę Skarbu Państwa poprzez działanie w interesie zagranicznego koncernu Cargill, w związku z przejęciem przez Elewarr Sp. z o.o. spółki Elewator w Koronowie, która to wypowiedź oraz inne niżej wymienione stwierdzenia ex-ministra Marka Sawickiego są kłamliwe oraz godzą w wizerunek i dobre imię Elewarr sp. z o.o., należy oświadczyć co następuje:

1. Kłamstwem jest, że minister Jan Krzysztof Ardanowski „kupił elewator w Koronowie i miał w tym swój zamiar i cel”.

- Elewarr sp. z o.o. była mniejszościowym udziałowcem spółki Elewator w Koronowie sp. z o.o., także w okresie rządów ministra Marka Sawickiego. W grudniu 2017r. Elewarr sp. z o.o. zawarła umowę zakupu udziałów od pozostałych wspólników tj. koncernu Cargill Poland sp. z o.o. oraz Polskie Młyny SA, korzystając z prawa pierwokupu. W tym czasie nabyciem udziałów zainteresowane były także inne podmioty. Finalne włączenie obiektu w Koronowie do majątku i struktur Elewarr Sp. z o.o. nastąpiło w maju 2018 r. W tym okresie ministrem rolnictwa był Krzysztof Jurgiel – polityk z Białegostoku, a nie z „rejonu Bydgoszczy”.

Jan Krzysztof Ardanowski pełni urząd ministra od 19 czerwca 2018 r. i w żaden sposób nie uczestniczył w opisywanym procesie połączenia spółek, ani go nie nadzorował.

- Przed zakupem ww. elewatora w Koronowie zostało przeprowadzone badanie prawne due-dilligence, dotyczące faktycznej kondycji tego podmiotu, które wykazało zasadność przejęcia przez Elewarr sp. z o.o. Elewatora w Koronowie sp z o.o.
- Finansowanie tej transakcji odbyło się ze środków własnych Elewarr sp. z o.o. i bez jakichkolwiek finansowych form wsparcia zewnętrznego podmiotów kontrolowanych przez Skarb Państwa.

2. Nie jest prawdą, że Elewator w Koronowie sp. z o.o. stanowiła „kupę złomu”.

- W chwili wykupu udziałów przez Elewarr sp. z o.o. ogólny stan techniczny obiektu magazynowego w Koronowie i jego przydatność, celowość transakcji, jak i uzyskana cena, nie budziły zastrzeżeń.

3. Nie jest prawdą, że wobec osób oskarżanych o udział w tzw. „aferze Elewarr-u” w 2012r. „wszystkie sprawy zakończyły się uniewinnieniami”.

- Należy pamiętać, o czym być może świadomie zapomina Pan Marek Sawicki, że 2 osoby z ówczesnego kierownictwa Elewarr sp. z o.o. dobrowolnie poddały się karze - sąd wydał wyrok skazujący, a wciąż nieprawomocna jest karna sprawa sądowa przeciwko oskarżonemu Lucjanowi Z.
- Inny prominentny uczestnik tzw. „afery Elewarr-u” za czasów rządów Marka Sawickiego, członek PSL Andrzej Śmietanko, który m.in. doprowadził do przyznania sobie gigantycznego wynagrodzenia w spółce Elewarr sp. z o.o., został negatywnie oceniony przez media i opinię publiczną.

4. Kłamstwem jest, że „Elewarr sp. z o.o. jest bankrutem”.

- Wynik finansowy Elewarr sp. z o.o. za rok obrachunkowy 2018/2019 jest dodatni,
- Płynność finansowa Elewarr sp. z o.o. nie jest w żaden sposób zagrożona,
- Planowany skup zbóż i rzepaku przez Elewarr sp. z o.o. w tegorocznej kampanii wynosi powyżej 250 tys. ton – co istotnie przekracza wielkości odnotowane przez Spółkę w czasach rządów koalicji PO-PSL i urzędowania ministra Marka Sawickiego.
- Nie toczy się w stosunku do Elewarr sp. z o.o. żadne postępowanie likwidacyjne, upadłościowe.

5. Nie jest prawdą, że w okresie urzędowania Marka Sawickiego na stanowisku ministra rolnictwa podległa mu Spółka Elewarr sp. z o.o. „nigdy nie wykazała straty”.

- Należy przypomnieć, że wynik finansowy Elewarr Sp. z o.o. za rok obrotowy 2014, tj. w okresie sprawowania urzędu przez ministra Sawickiego, był ze stratą - wyniósł minus 6 382 515,80 zł.

Copyright © 2020 ELEWARR Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by: