Zawiadomienie o zakończeniu postępowania dot. zaproszenia do składania ofert na przeprowadzenie badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Elewarr Sp. z o.o.

Rada Nadzorcza Elewarr Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-301), przy ul. Jagiellońskiej 78, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr KRS 0000102377, posiadającą NIP: 5260300279 oraz REGON: 011074010, informuje, że postępowanie dotyczące wyboru oferty na przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Elewarr Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (Centrala oraz 4 oddziały Spółki) za lata obrotowe: od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. oraz od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. oraz badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej Elewarr Sp. z o.o. za lata obrotowe: od 1 lipca 2017 r. do 30 czerwca 2018 r. oraz od 1 lipca 2018 r. do 30 czerwca 2019 r. zostało zakończone. Do udziału w postępowaniu zgłosiło się 11 podmiotów, których oferty zostały rozpatrzone przez Radę Nadzorczą pod względem formalnym, a następnie merytorycznym. W wyniku przeprowadzonej oceny Rada Nadzorcza wyłoniła następującą firmę audytorską do przeprowadzenie badania sprawozdań finansowych Elewarr Sp. z o.o. za powyżej wskazane lata obrotowe:
KPW Audytor Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, przy ul. Tymienieckiego 25c/410.

Serdecznie dziękujemy za udział w postępowaniu.
Copyright © 2020 ELEWARR Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by: