Acheter Priligy Viagra Suisse Acheter Levitra Orodispersible Acheter Cialis 5mg Cialis Suisse Acheter Levitra Acheter Propecia Levitra Vendita Comprare Propecia Acquisto Female Viagra Acquisto Cialis Jelly Viagra Super Active Levitra Originale Viagra online Levitra Compresse Divisibili Disfunzione Erettile Ecografia Comprare Priligy Viagra Generico Comprare Brand Cialis Kamagra Oral Jelly Viagra Originale 100mg

Aktualności

W związku z opublikowanym w dniu 25.04.2019r. na portalu farmer.pl wywiadem z byłym Prezesem ELEWARR Sp. z o.o. Bogdanem Drechną, informujemy:

1. Uchwałą Nr 6/12/18 Rady Nadzorczej Elewarr Spółka z o.o. z dnia 27.12.2018r. Pan Bogdan Drechna nie otrzymał absolutorium za okres pełnienia obowiązków Prezesa Zarządu Spółki w roku obrotowym 01.07.2017r. – 30.06.2018r. (w głosowaniu tajnym w sprawie udzielania jemu absolutorium Rada Nadzorcza jednomyślnie podjęła uchwałę, tj. wszystkich trzech członków Rady Nadzorczej głosowało przeciw). Skład Rady Nadzorczej powołanej w 2016 roku nie uległ zmianie.

2. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) - Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników /ZZW/ Spółki ELEWARR Sp. z o.o. podczas obrad w dniu 27 grudnia 2018r. nie udzieliło panu Bogdanowi Drechnie absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu ELEWARR w roku obrotowym 2017/2018r. Uchwała nr 4 z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie udzielenia p. Bogdanowi Drechnie absolutorium z wykonywania obowiązków w roku obrotowym 2017/2018, nie została podjęta wobec oddania wszystkich głosów przeciw jej powzięciu.

3. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) - Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników /ZZW/ Spółki ELEWARR Sp. z o.o. podczas obrad w dniu 27 grudnia 2018r. jednogłośnie udzieliło absolutorium z wykonania obowiązków drugiemu członkowi zarządu ELEWARR w roku obrotowym 2017/2018r. Wiceprezesowi Andrzejowi Mioduszewskiemu.

Wobec powyższego, twierdzenia byłego Prezesa ELEWARR Sp. z o.o. na temat jego działalności zarządczej w Spółce i osobistych osiągnięć w roku obrotowym 2017/18 nie znajdują oparcia w faktach oraz nie zostały potwierdzone przez organy kompetentne do dokonania pozytywnej oceny pracy zarządczej Bogdana Drechny w formie absolutorium.

Podkreślamy, że strata finansowa ELEWARR Sp. z o.o. ujawniona we wstępnym sprawozdaniu finansowym w dacie 27 września 2018 r. podpisana przez ówczesnego Prezesa Zarządu Bogdana Drechnę i Głównego Księgowego wynosiła 18.087.990,83 zł.

Nowy Prezes ELEWARR Sp. z o.o. dr Daniel Alain Korona został powołany na stanowisko w dniu 1 listopada 2018 roku. Natomiast pan Bogdan Drechna w okresie od 1 listopada 2018r. do 10 grudnia 2018r. pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu ELEWARR Sp. z o.o. Sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2017/18 zostało ostatecznie sporządzone i podpisane przez Zarząd Spółki w dniu 14 grudnia 2018r., to jest 4 dni po odwołaniu pana Drechny ze stanowiska Wiceprezesa Zarządu ELEWARR Sp. z o.o. W tym czterodniowym okresie nie zaszły żadne zdarzenia finansowe wpływające na wynik finansowy i kondycję Spółki.

Zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) – Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki ELEWARR Sp. z o.o. nastąpiło w dniu 27 grudnia 2018r. Również w okresie pomiędzy 14 grudnia 2018r. a 27 grudnia 2018r. nie wystąpiły jakiekolwiek okoliczności wpływające na bilans Spółki. Stąd też, powoływanie się przez pana Bogdana Drechnę na art. 54 ustawy o rachunkowości i rzekomą konieczność rewizji sprawozdania finansowego z udziałem biegłego rewidenta jest całkowicie bezpodstawne.

Jednocześnie informujemy, że aktualne władze ELEWARR Sp. z o.o., to jest Prezes Zarządu dr Daniel Alain Korona oraz Wiceprezes Zarządu radca prawny Monika Parafianowicz spełniają obowiązujące wymogi ustawowe do objęcia stanowisk członków zarządu spółki prawa handlowego, jak również wymogi ustawowe przewidziane dla członków rad nadzorczych – w świetle Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz Kodeksu Spółek Handlowych.

Zarząd ELEWARR Sp. z o.o. niezwłocznie podejmie stosowne kroki prawne w związku z wyżej wymienioną publikacją na portalu farmer.pl oraz zwróci się do jego redakcji z wnioskiem o publikację niniejszego komunikatu.
W związku z artykułem red. Marzeny Pokorskiej-Kalinowskiej „Zamojskie Zakłady Zbożowe chętnie wchłonie Elewarr’ opublikowanym w dniu 15.04.2019r. na portalu farmer.pl informujemy, że jego treść powstała bez konsultacji z działem prasowym ELEWARR Sp. z o.o. i zawiera liczne nieuprawnione sugestie dotyczące strategii rozwoju Spółki.

1. Zamojskie Zakłady Zbożowe są spółką zależną ELEWARR Sp. z o.o. Ewentualna zmiana stosunków podległościowych i zarządczych wewnątrz grupy kapitałowej nie stanowi wchłonięcia nowego podmiotu. Nieprawdziwe jest zatem sugerowanie w tytule artykułu, jakoby ELEWARR Sp. z o.o. planował przejęcie dobrze prosperującej spółki z rynku zewnętrznego.
2. Przekształcenie Zamojskich Zakładów Zbożowych będących spółką zależną ELEWARR Sp. z o.o. bezpośrednio w jeden z oddziałów ELEWARR-u jest koncepcją, która nie jest realizowana. Nie podjęto decyzji inkorporacyjnej, tj. ani zarząd ELEWARR Sp. z o.o., ani zarząd Zamojskich Zakładów Zbożowych nie podpisały planu połączenia tych podmiotów.
3. Dyskusje odnośnie wizji rozwoju ELEWARR Sp. z o.o., Zamojskich Zakładów Zbożowych, jak i całego sektora zbożowo-przetwórczego w Polsce trwają od dawna, czego przykładem jest m.in. koncepcja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotycząca powołania Polskiego Holdingu Spożywczego. Prezes ELEWARR Sp. z o.o. jest zobowiązany realizować politykę resortu rolnictwa. Przywoływanie publicystyki oraz wystąpień dr Daniela Alaina Korony z okresu gdy był osobą prywatną i prezesem organizacji pozarządowej jest nieuprawnionym sugerowaniem czytelnikowi kierunku rozwoju Spółki, który nie jest realizowany. Konkluzja zawarta w artykule portalu farmer.pl, jakoby projekty obecnego prezesa ELEWARR Sp. z o.o. dr Daniela Alaina Korony były zgodne z pomysłami byłego ministra rolnictwa Marka Sawickiego jest jawnym nadużyciem w obliczu faktu , że dr Korona został odwołany ze stanowiska prezesa ELEWARR Sp. z o.o. w pierwszych dniach urzędowania ministra Sawickiego.
4. Dr Daniel Alain Korona nie został powołany na Prezesa ELEWARR Sp. z o.o. z powodu swej działalności pro publico bono w organizacji pozarządowej Stowarzyszenie Interesu Społecznego „Wieczyste”, co czytelnik może wywieść z rozważań artykułu red. Pokorskiej-Kalinowskiej. Dr Daniel Alain Korona jest ekonomistą ze znaczącym dorobkiem zawodowym i spełnia wszelkie wymogi do zasiadania w zarządach spółek, w tym spółek z udziałem Skarbu Państwa. Jest związany z ELEWARR Sp. z o.o. od kilkunastu lat, a podczas jego poprzedniej prezesury w Spółce, w roku 2007 ELEWARR Sp. z o.o. zanotował najwyższy zysk w swej historii. Obecnie ELEWARR Sp. z o.o. posiada płynność finansową i pozytywną prognozę odnośnie wyniku finansowego za bieżący okres obrachunkowy. Należy przy tym podkreślić, że przywołana w artykule strata 17 mln zł dotyczy roku obrotowego 2017/18 (tj. od 01.07.2017r do 30.06.2018r.). Prezesem ELEWARR Sp. z o.o. w okresie od 01.03.2016 do 31.10.2018r. był Bogdan Drechna, a nie dr Daniel Alain Korona.

Rzecznik Prasowy ELEWARR Sp. z o.o.
dr Karol Kostrzębski
19 marca 2019 r. w Oddziale Spółki ELEWARR w Malborku odbyło się spotkanie ze Starostą Powiatu Braniewskiego, Karolem Motyką.

Gospodarzem spotkania był Dyrektor Oddziału Wojciech Tołkin – Żmijewski, który wraz z kierownikami jednostek organizacyjnych, omówił planowane działania, położonych w powiecie braniewskim Elewatorów Pieniężno i Braniewo w obszarze skupu zbóż na bieżący rok. Ponadto, poza informacjami, odnoszącymi się do nowej polityki Spółki, obejmującej dwuetapową dywersyfikację działalności ELEWARRU w obszarach konsolidacji i ekspansji na nowych terenach, przedstawiono projekty zaangażowania kapitałowego w rozwój magazynów położonych w Pieniężnie i Braniewie.

Przedstawiciele Spółki zapewnili Starostę o chęci rozwoju tych obiektów, na dowód czego zaprezentowano ramowy plan realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie unowocześniania infrastruktury technologicznej w Elewatorze Pieniężno oraz modernizacji i rozbudowy bazy magazynowej Elewatora Braniewo, w którym pierwsze prace związane z wykonaniem instalacji odwadniającej ruszą już za kilka tygodni.

Spotkanie przebiegło w bardzo dobrej atmosferze, a jego uczestnicy życzyli sobie dalszej owocnej współpracy.

Spotkanie z przedstawicielami Ambasady Węgier

W dniu 06.03.2019r. w siedzibie Elewarr Sp. z o.o. odbyło się spotkanie Zarządu Spółki wraz z dyrektorami oddziałów W Malborku i Poznaniu z I sekretarzem ds. Rolnych i Środowiska Ambasady Węgier oraz Doradcą Ministra Rolnictwa Węgier Panem Istvanem Jancsó oraz sekretarzem ds. ekonomicznych Gaborem Kónya. Rozmawiano o perspektywach współpracy polsko-węgierskiej w zakresie obrotu płodami rolnymi.


Zaproszenie do negocjacji w przedmiocie nabycia udziałów w spółce Elewator Sieradz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Ostateczny termin składania ofert na nabycie udziałów w spółce Elewator Sieradz Sp. z o.o. zostaje przedłużony do 7 maja 2019r. godz. 16.00. Proponowana cena nie może być niższa niż 620.000 PLN (słownie: sześćset dwadzieścia tysięcy złotych).

Informacja dotycząca realizacji przez ELEWARR Sp z o.o. ochrony krajowego rynku przed importem zbóż i rzepaku wyprodukowanych poza obszarem Unii Europejskiej

ELEWARR Sp z o.o. nigdy nie importowała zbóż i rzepaku z krajów wschodniej Europy ( głównie Ukrainy, Rosji i Kazachstanu).
Od kilku lat na fakturach zakupu płodów rolnych umieszczamy oświadczenie podpisywane przez dostawcę zawierające między innymi zapis „Oświadczam jednocześnie, że dostarczony przeze mnie towar na który został wystawiony niniejszy dokument dostawy został wyprodukowany na obszarze UE , przetworzony i dostarczony zgodnie z obowiązującym na jej terenie prawem , ustawodawstwem krajowym oraz zasadami dobrej praktyki w zakresie ochrony przed ryzykiem biologicznego, chemicznego i fizycznego zanieczyszczenia paszy”.
Ponadto Spółka posiada certyfikaty GMP+ i REDcert 2. Warunkiem przyjęcia towaru jest podpisanie Deklaracji producenta – Rolnika GMP+ oraz oświadczenie własne przedsiębiorstwa spełniającego zasady wzajemnej zgodności „Cross-Compliance” z treści których jednoznacznie wynika, że dostarczony towar wyprodukowany został we własnym gospodarstwie.
Celem uzyskania dodatkowej informacji w bieżącym roku wprowadziliśmy na dokumentach przyjęcia zapis informujący o kraju pochodzenia.

Zarząd Elewarr Sp. z o.o. dr Daniel Alain Korona

Komunikat w sprawie powołania prokurenta Elewarr Sp. z o.o.

Zarząd Elewarr Sp. z o.o. informuje, że z dniem 4 lutego 2019r. został powołany prokurent spółki w osobie Pani Moniki Parafianowicz .

Rzecznik Prasowy Elewarr Sp. z o.o. dr Karol Kostrzębski

Komunikat w sprawie zmian w Zarządzie Elewarr Sp. z o.o.

W dniu 30.01.2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Elewarr Sp. z o.o. odwołało Pana Marcina Rybkę z funkcji Wiceprezesa Spółki, w związku z wnioskiem w tej sprawie Prezesa Spółki dr Daniela Alaina Korony.

Aktualnie Zarząd Spółki Elewarr Sp. z o.o. sprawuje jednoosobowo Prezes Spółki.

Rzecznik Prasowy Elewarr Sp. z o.o. dr Karol Kostrzębski
Copyright © 2019 ELEWARR Sp. z o.o.. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Design by:

force 1 mid
levitra generico online Italia levitra generico vendita online kamagra effetti kamagra effetti collaterali Kamagra 100mg kamagra oral jelly italia Kamagra Oral Jelly effetti indesiderati lovegra 100mg tablets Lovegra senza ricotta Super kamagra 100 mg super kamagra effetti collaterali Super kamagra indicazioni priligy dapoxetina generico 30 mg priligy dapoxetina generico 60 mg priligy dapoxetina senza ricetta pacchetto di prova originali online pacchetto di prova originali Effetti collaterali Pacchetto di prova generici